139. Pizza Diavolo (scharf)

Salami, Peperoni, Paprika und Tabasco